تغییرات دوست داشتنی در یاهو، با استفاده صحیح از هک رشد

تغییرات دوست داشتنی در یاهو، با استفاده صحیح از هک رشد
در این مقاله قصد دارم نمونه هک رشد اجرا شده در شرکت یاهو را بررسی کنی...