چگونه دانشگاه ما را مریض میکند؟

چگونه دانشگاه ما را مریض میکند؟
دانشجو بودن خوبی هایی داره. مثلا وقتی با تاکسی میام اراک میگم دانشجو ا...