داستان ساخته شدن سروده افغانی بیا بریم به مزار مُلاممَدجان

https://soundcloud.com/hamid-rafiee/idx2hohuyrxq درحدود ۸۵۰ خ در دوره...