چرا مهاجرت کردم؟

چرا مهاجرت کردم؟
رویا تا زمانی زنده و شدنیه که براش بجنگی...