رنگارنگ اما خاکستری! (موفق ولی ناراضی)

رنگارنگ اما خاکستری! (موفق ولی ناراضی)
چند وقت پیش به خاطر پروژه جدیدی که دارم استارت می زنم با یکی از بچه‌ها...