نصب git به همین سادگی :)

نصب git به همین سادگی :)
نمی خوای git نصب کنی ؟ خب بیا دیگه