چیزای مهندسی‌ای که بهمون یاد ندادن!

چیزای مهندسی‌ای که بهمون یاد ندادن!
مدت‌های خیلی زیادیه که دارم فکر می‌کنم یه سری مباحث مهم و حیاتی توی مه...