بعد از صد سال! سیاهچاله در نگاه بشر!

بعد از صد سال! سیاهچاله در نگاه بشر!
دهم آوریل سال 2019 دانشمندان پروژه‌‌ی تلسکوپ افق رویداد تصویری از یک ج...