در سیاست هیچ چیز اتفاقی نیست "روزوِلت"

در سیاست هیچ چیز اتفاقی نیست "روزوِلت"
سیاست های داخلی و بین المللی یک کشور شاید موثر ترین المان در ثبات یا ب...