چرا این حیوون کوچیک شمارو بیشتر نیش می زنه؟ :)

چرا این حیوون کوچیک شمارو بیشتر نیش می زنه؟ :)
شما هم اعتقاد دارید پشه‌ ها بیشتر نیش ‌تان می ‌زنند؟ شاید بارها برایتا...