نمونه پروژه کامفار COMFAR (اقتصادی بودن طرح)

نمونه پروژه کامفار COMFAR (اقتصادی بودن طرح)
نرم افزار کامفار از نرم افزار اقتصادی جهت بررسی اقتصادی بودن پروژه است...