از «سوی چراغ» تا «ژوپیتر»

از «سوی چراغ» تا «ژوپیتر»
- آیا سرخ همان سفید است؟!- سوی چراغ چه ربطی به ژوپیتر، خدای خدایان کوه...