کروز کنترل چیست و چگونه کار می کند

کروز کنترل چیست و چگونه کار می کند
به راننده وسیله نقلیه اجازه می دهد تا شتاب دهنده را با سرعت خاصی قفل ک...