فضا-زمان چیست؟

فضا-زمان چیست؟
شما در سالن سینما ننشسته یا بر روی مبل راحتی تان لم نداده اید، این هم...