تکنیک debounce برای بهبود Performance در JS

تکنیک debounce برای بهبود Performance در JS
فرض کنید شما ادم لج بازی هستید و وقتی کسی شما را بیدار میکند و هی این...