آشنایی با اصول .S.O.L.I.D (بخش پنجم - DIP):

آشنایی با اصول .S.O.L.I.D (بخش پنجم - DIP):
در این مقاله، به بررسی آخرین اصل، از اصول .S.O.L.I.D خواهیم رفت، و همر...