خروجی گرفتن از داخلی ها در ایزابل Issabel / الستیکس Elastix

خروجی گرفتن از داخلی ها در ایزابل Issabel / الستیکس Elastix
ممکنه یک روزی نیاز به خروجی گرفتن از داخلی های ایزابل پیدا کنین، مثلا...