معیار IoU(Intersection over union)

معیار IoU(Intersection over union)
به نام خدایکی از کاربردهای این معیار در مسائل تشخیص شی است. همان طور ک...