مدیریت و اجرای یک process به کمک launchd در سیستم عامل macos

برای مدیریت پروسس های مختلف در سیستم عامل، از ابزارهایی برای مدیریت و...