آموزش Rust- قسمت سوم(متغیرها و تغییر پذیری )

آموزش Rust- قسمت سوم(متغیرها و تغییر پذیری )
متغیرها و تغییر پذیریمتغیرها و تغییرپذیریبرای تعریف متغیرها در Rust از...