کدهامونو کتابخونه کنیم + FastSnack

کدهامونو کتابخونه کنیم + FastSnack
برای استفاده مجدد از کلاس ها و کدهایی که داریم بهتره اونها رو تبدیل به...