این میز و صندلی است که پژوهشگر می‌سازد

هر چه قدر دارم فکر می‌کنم علت اصلی این که پشت لپ‌تاپ، پای میز تحریر و نشسته روی زمین، چه کم از محمد 3 سال پیش دارم که محققانه در کتابخانه ملی پای پایان‌نامه‌اش می‌نشست، به نتیجه‌ای نمی‌رسم جز میز و صندلی‌های خوب آن‌جا. و گرنه مدیونید اگر فکر کنید نسبت به سه سال پیش تنبل‌تر، کم‌انگیزه‌تر، بی‌سوادتر و از این قسم حرف‌ها شده باشم