این میز و صندلی است که پژوهشگر می‌سازد

هر چه قدر دارم فکر می‌کنم علت اصلی این که پشت لپ‌تاپ، پای میز تحریر و...