یک جای کار می‌لنگد

دانشجوی دکتری روزانه در تعهد وزارت علوم است. یعنی روز اول فرمی را امضا...