چند بند پیرامون رأی ابطال حکم معاون رئیس جمهوری

کارکرد مقامات سیاسی در همین مقاومت‌های غیر قانونی است تا تعادل را به ن...