پذیرش ایران اکنون شرط رسیدن به آیندهٔ ایران

کسی که در اکنونِ ایران سکنی ندارد؛ در آیندهٔ ایران هم نمی‌تواند جایی ب...