مقدّمات کارمندی: ۱. استخدام رسمی و پیمانی

استخدام پیمانی، هم‌چون استخدام رسمی، گونه‌ای «استخدام» است. استخدام دو...