روزها درگیر مصائب فنی، شب‌ها مشغول ثبت راه‌حل‌های یافتنی