استفاده از مرورگر تور به عنوان پروکسی تلگرام

استفاده از مرورگر تور به عنوان پروکسی تلگرام
میتونی از مرورگر تور به عنوان پراکسی برای تلگرام یا هر برنامه دیگه ای...