پژوهشگر و مدیر گروه مطالعات بین المللی و امنیتی ابابیل