وابستگی دلچسب

گوشی. اولین چیزی که صبح به محض بیدار شدن چکش میکنیم و آخرین چیزی که شب...