اهمال کارها انسان‌های باهوشی هستند؟

اهمال کارها انسان‌های باهوشی هستند؟
بررسی سریع معضل اهمال کاری و ارائه چند راه کار عالی برای اینکه دیگه کا...