مشتری کیست ؟

مشتری کسی است که برای رفع نیاز های خود از راه تامین کالا، محصول،خدمات به خواسته ای می رسد، این خواسته باید شناسایی شود و در جهت رفع عتش مشتری اقدام گردد. شناسایی این خواسته بهتر است توسط فروشنده از مشتری کشف شود و به شیوه ای معقول برای رفع نیازهای ارادی یا غیر ارادی مشتری تامین گردد.

در برخی موارد فروشنده نقش کمک تصمیم گیر را باید بازی کند و در برخی موارد باید به عنوان یک فروشنده خالی اقدام به امر فروش فقط اقدام نمائید.

زیرا مشتریان در برخی موارد مشاهده شده است که راهنمایی و کمک از طرف فروشنده را به عنوان فضولی قلمداد می کنند و این موارد منجر به خرید نمی شود و اگر منجر به فروش شود قطعاً فروش موفقی نخواهد بود.

یکی از بزرگترین هنرهای فروشندگی تمرکز روی فرایند مذاکره با مشتری است.
بارها در حین مشاوره دیده ام فروشنده ها کمترین تمرکز را روی صحبت های مشتری دارند و حرف خود را می زنند.
برای اینکه بتوانید به عنوان فروشنده عملکرد خوبی داشته باشید و برنده فروش باشید باید خوب گوش کنید و نیاز مشتری را بشناسید و بعد خوب اندازه گیری کنید .
مشتری که نیازش خوب شناخته نشود یا خرید نمی کند و اگر خرید انجام دهد مشتری خوبی برای آینده کسب و کار شما نمی شود.