مشاور و مدرس در حوزه رفتار مصرف کننده و برندسازی + دانشجوی دکتری DBA + کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی+ مجری تحقیقات بازار و رفتار مصرف کننده + عضو انجمن علمی بازاریابی و انجمن علمی مدیران اجرایی ایران