مشاور، محقق و مدرس برندسازی + دانش آموخته برند+مجری پروژه های برندسازی - تبلیغات- ثبت نام تجاری - خلق محتوا