بیا تر شو!

تمام فصلها می تواند بهار باشد و تمام ماهها اردیبهشت!!اگر تو باشی!تمام لحظه ها عاشقانه تر خواهد بود،شاعرانه تر و زیباتر!!اصلا حضورت باعث میشود من بیشتر از پسوند"تر"استفاده کنم!!کمی نزدیکتر بیا بگذار زیر باران اردیبهشت تر شویم!شادمان تر!بی پرواتر و عاشق تر!!با من برقص!!بی محابا دستانم را بگیر و برقص!!بگذار برای چند لحظه،غم بگریزد از نگاهمان!با من برقص و به چشمانم خیره شو!!میخواهم اینبار که نگاهت می کنم آن ترس همیشگی در چشمهایت نباشد!!این بار که نگاهم میکنی آن نگرانی مزمن در چشمهایم نباشد!!میخواهم زمان متوقف شود بی حضور گذشته و بی تاثیر آینده!!میخواهم تنها در همین لحظه در تاریک روشن هوا که سایه هامان روی دیوار کش می آید برقصیم حتی با آهنگی یکنواخت و ریتمی کند!!!