شاید تمام یا بخشی از سودی که به دست می آوریم، سود سوزآور باشد!

منظورم از سود سوزآور این سود سوزآور که در شیمی می خواندیم:"سدیم هیدروکسی یا کاستیک سودا یا سود سوزآور با فرمول شیمیایی NaOH ، ماده‌ای جامد و سفیدرنگ با دمای ذوب ۱۳۹۰ درجه سانتی‌گراد و چگالی ۲٬۱۳ "نیست.

منظورم از سود سوز آور:

سودی است که از راههایی مانند دروغ، رشوه، ربا، رانت، چاپلوسی و مانند اینها به دست آمده باشد.

سودی است که در دلش زیان دیگران نهفته است.

سودی است که رضایت ما و نارضایتی دیگران را در پی دارد.

سودی است که از راه عرق جبین و کدّ یمین به دست نیامده باشد.

سودی است که آخرش به سوز پر سوزی ختم خواهد شد.

مراقب باشیم چه سودی را داریم نصیب خود می کنیم.شاید تمام یا بخشی از آن سود،سود سوزآور باشد!