به پیر به پیغمبر "گلابی" اوّلش فقط اسم یک میوه بود،ما فُحشش کردیم!


یک زمونی،

فقط میوه بود.

اونم نه هر میوه ای.

گل سر سبد میوه ها.

بهش می گفتند:«شاه میوه!»

تا اینکه یکی از اون آدمهای نامرد نالوطی

که توی خراب کردن هر چیزی چیره دستند

از اسم«گلابی»،همون میوه مفید و پُر خاصیت

یک فحش ساخت برای آدمهای بی رگ و بی خاصیّت!

پس:«به پیر به پیغمبر "گلابی" اولش فقط اسم یک میوه بود،ما فحشش کردیم!»

یادته اون زمونی که ما فقط یک میوه بودیم؟!
یادته اون زمونی که ما فقط یک میوه بودیم؟!

mohsenijalal@yahoo.comاگر دلتون خواست به مطلب طنز و نطنز قبلی حقیر هم سری بزنید:

https://virgool.io/@J-M-S/%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF-d8r0iq7vmfbp