خودکشی فقط برای نهنگ های قاتل نیست!

آری!

خودکشی

فقط برای نهنگ های قاتل نیست!

Adolf Hitler
Adolf Hitler

بارها دیده ایم

ماهی قزل آلای زیبایی

یا

ماهی خُرد و ملوسی

که

دست به خودکشی زده است!

Marilyn Monroe
Marilyn Monroe

mohsenijalal@yahoo.com