زنده بودن، فقط نفس کشیدن نیست!

گفت: یادش به خیر قدیما مردم اکثراً می مردن!

گفتم: ببخشید! مگه جدیداً مردم اکثراً تا ابد زنده می مونن؟!

گفت: منظورم اینه که قدیما مردم همه شون اینقدر عمر می کردن تا اینکه بالاخره مرگ می اومد سراغشون. مثل حالا نبود که تصادف کنن، گاز بگیرتشون، برق بگیرتشون، بسوزن، توی دریا غرق بشن، از بالای برج و بارو سقوط کنن، سرطان بگیرن، سکته کنند،... !

چیزی نگفتم!

ادامه داد: تازه قدیما مردم تا قبل از اینکه بمیرن، زنده بودن!

گفتم: منظورت چیه!

گفت:منظورم از زنده بودن، سرزنده بودن و سر حال بودنه نه فقط نفس کشیدن!