عکس داستانک(قسمت یازدهم:زیر پا!)

خوشبختی و آرامش خانواده اش را؛

آینده فرزندان خردسالش را؛

نعمت هایی که داشت را؛

آرامش خانواده اش را؛

علاقه ی دوستانش را؛

تمام امیدهایش را؛

هر آنچه داشت را؛

زیر پا گذاشت؛

و زیر پایش را

خالی کرد!

https://virgool.io/@jalal-mohseni/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-ihyscndfvzcy

[email protected]