معتدل و منطقی!

قبل از هر چیز از ویرگول معتدل و منطقی تقاضا دارم به این پُست به دیده اغماض بنگرد و با خویشتنداری و هوشمندی خود،آن را تحمّل کند.البته باز هم صلاح خویش خسروان دانند.قول می دهم اگر سانسور هم شد،هرگز لب به اعتراض نگشایم و به قهر ابرو در هم نکشم.

خیلی جدّی:

خودتان خبر دارید که چند روز پیش در خیابان پاسداران تهران چه اتفاقی افتاد.پس از این اتفاق وزیر کشور دراویش را معتدل و منطقی معرفی کرد و از بابت خویشتنداری و هوشمندی پلیس هم تشکرها و قدردانی ها به عمل آمد.این حقیر هم به نوبه خود از دراویش معتدل و منطقی ممنون بوده و از پلیس خویشتندار و هوشمند سپاسگزاری می کند.فقط ای کاش در زیر سایه اعتدال و منطق دراویش گرامی و خویشتنداری و هوشمندی پلیس های محترم،جان این چند جوان عزیز و بی گناه گرفته نمی شد تا خانواده هایشان در سوگ بنشینند و به اموال و مخصوصاً آرامش مردم خیابان پاسداران هم صدمه ای وارد نمی شد،دیگر هیچ مشکلی وجود نداشت که من بخواهم در ویرگول قلم فرسایی کنم.

کمی شوخی:

سعدی در یکی از حکایت های گلستان می آورد که"ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند."و حافظ نیز در یکی از غزل هایش می آورد که:"در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است/ خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی"بنابراین به راحتی می توان از گفته های سعدی و حافظ به این نتیجه مهم و حیاتی دست یافت که برای اینکه بتوان به یک نفر،درویش گفت باید دو مشخصه اساسی را داشته باشد.مشخصه اول:باید بتواند با نه درویش دیگر بر روی یک گلیم بخسبد و مشخصه دوم:از بابت این کمبود جا برای خواب،نه تنها نباید ناشکری کند،بلکه باید خرسند نیز باشد و گرنه هرگز سعدی از دراویش تعریف نمی کرد و حافظ نیز آرزوی درویشی نمی کرد.

از کمی شوخی تا خیلی جدّی:

ولی دیدید این ها از شغال خوانِ شب تا خروس خوانِ صبح،بیدار بودند و اصلاً خواب به چشمشان نیامد.چه برسد به اینکه ده نفری بروند بر روی یک گلیم بخسبند و با آن عربده هایی که می کشیدند به نظر هم نمی رسید که خیلی خرسند باشند.بنابراین این ها تعدادی درویش نما بودند و برای همین نمی توانستند مثل دراویش واقعی ده نفری،شاد و شنگول،بروند بر روی یگ گلیم بخسبند و معتدل و منطقی باشند.نکته دیگر که در این میان نباید به دست فراموشی سپرده شود این است که یک درویش،ته تهش یک کشکول و یک تبرزین داشته باشد و به هیچ وجه قمه،چاقو و کابل میخ دار برای سلّاخی مردم در دست نمی گیرد.

چهره یک درویش معتدل و منطقی در گذشته های نه چندان دور
چهره یک درویش معتدل و منطقی در گذشته های نه چندان دور