چیزی که هستی را رها کن شاید چیزی که می خواهی بشوی لایو تسو