کیفیت زندگی

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


📷اصولا از آنجائيکه انسان موجوديست با جنبه هاي زيستي[1]، رواني[2]، اجتماعي[3]و معنوي[4]و نيز با توجه به تفاوت هاي فردي که در افراد وجود دارد، معناي کیفیت زندگی نيز براي افراد متفاوت مي شود. ولي به طور کلي در تعريف کيفيت زندگي، مي توان اینگونه عنوان کرد که، کیفیت زندگی، ارزیابی تجربیات همهجانبه فرد از زندگی اش است، که از طریق یک وضعیت خاص که در آن اولویتهای زندگی فردی یا گروهی مطرح می شود و نیز چگونگی برخورد با اولویت های افراد می باشد.

[1] Biological

[2] psychological

[3] social

[4] spiritual

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir


کیفیت زندگی یک مفهوم پیچیده، چند بعدی و متأثر از زمان و مکان و ارزشهای فردی و اجتماعی است که براي هر کسي به توجه به اهدافي که دارد، به گونه ای متفاوت معنا می گردد. من باب مثال لیو(1976) کیفیت زندگی را عنوانی جدید برای مفهوم قدیمی بهزیستی مادی و روانی مردم در محیط زندگی خود توصیف کرده است. فوو (2000) کیفیت زندگی را رضایت همهجانبه افراد از زندگی تعریف میکند. تعریف مشخصتر از کیفیت زندگی را دیوید فلس و پری (1995) ارائه دادهاند. آنان کیفیت زندگی را ترکیبی از شرایط زندگی و رضایت براساس مقیاس اهمیت، تعریف میکنند.

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir اعطاء پروانه تخصصی مطب روانشناسی به دکتر مریم شجاعیان توسط ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور جناب آقای دکتر حاتمی بزرگوار
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir اعطاء پروانه تخصصی مطب روانشناسی به دکتر مریم شجاعیان توسط ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور جناب آقای دکتر حاتمی بزرگوارطبق تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO)، کیفیت زندگی (QoL) به عنوان درک افراد از موقعیت خود در زندگی،در متن فرهنگ و سیستم های ارزشی، که در آن زندگی می کنند و در رابطه با اهداف، انتظارات، استانداردها و نگرانی های خود، آنها تعریف می شود.کیفیت زندگی احساس و درک فرد از خوب زیستن است.

این احساس از رضایت در جنبه هایی از زندگی که برای فرد معنی دار می باشند، منشا می گیرد.


بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir اعطاء پروانه تخصصی مطب روانشناسی به دکتر مریم شجاعیان توسط ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور جناب آقای دکتر حاتمی بزرگوار
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir اعطاء پروانه تخصصی مطب روانشناسی به دکتر مریم شجاعیان توسط ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور جناب آقای دکتر حاتمی بزرگواربه طور کلی نحوه سازماندهی جوامع بر روی کیفیت زندگی افراد بسیار اثرگذار است. به هر میزان که آزادی بیشتری در بیان افکار و احساسات و نیز خواسته ها و نیازشان داشته باشند، به همان نسبت کیفیت زندگی ادراک شده توسط آنان بیشتر می باشد.نا گفته نماند که، حوادث، بیماری ها و شرایط مختلف ممکن است بخشی از توانایی های فرد را تحت تاثیر قرار دهد. این وضعیت ها فرد را با چالش های متعددی رو به رو می سازد، که به نوبه خود می تواند کیفیت زندگی افراد را دستخوش تغییرات کند.


بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


کیفیت زندگی‌ چگونه ارزیابی می شود؟

کیفیت زندگی احساس رضایت کلی از زندگی است، که از طریق ارزیابی زندگی فردی که از نظر ذهنی هوشیار است، تعیین می شود. این ارزیابی ذهنی است و تمام حوزه های زندگی را شامل می شود. بهترین روش برای ارزیابی این است که در مورد آنچه برای کیفیت زندگی افراد مهم است سوال شود. همچنین از آنها بخواهیم که خود این کیفیت را چگونه ارزیابی می کنند. جنبه های مختلف کیفیت زندگی برای افراد مختلف به یک اندازه‌ مهم نیستند و در شرایط مختلف فرق می کنند. ارزیابی از طریق پرسشنامه، یک ارزیابی جهانی و تک بعدی شخصی است که تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی می باشد. بنابراین، شامل طیف وسیعی از تجربیات، حالات، ادراکات و حوزه های تفکر فرد در مورد زندگی خود و جامعه است.

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


📷ابعاد مفهومی کیفیت زندگی

اصولا با توجه به رواج مفهوم کیفیت زندگی و تحقیقات متنوع صورت گرفته در این زمینه تعریف واحدی که مورد قبول همه باشد وجود ندارد. هر محقق با توجه به حوزه مورد مطالعه، شرایط و ویژگی­های جامعه­ تحقیق تعریفی از کیفیت زندگی ارائه می­دهد. رومنی و همکارانش مجموعه استدلال­هایی برای پاسخ به این پرسش ارائه می‌دهند که چرا تعریف پذیرفته شده جهان­شمولی برای کیفیت زندگی وجود ندارد. این مجموعه عبارتند از:

📷 الف) فرایندهای روان­شناختی مرتبط با تجربه کیفیت زندگی را می­توان ازتوصیف و تفسیرهاي افراد ملاحظه کرد.

ب) مفهوم کیفیت زندگی تا حد زیادی با ارزش داوری همراه است.

ج) مفهوم کیفیت زندگی متاثر از رشد درک انسانی و فرایندهای توسعه در طول زندگی افراد در اجتماع محلی و میزان تحت تاثیر قرارگرفتن این فرایندهای روان­شناختی توسط عوامل محیطی و سیستم­های ارزش فردی است.

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


📷اصولا از آنجائيکه انسان موجوديست با جنبه هاي زيستي[1]، رواني[2]، اجتماعي[3]و معنوي[4]و نيز با توجه به تفاوت هاي فردي که در افراد وجود دارد، معناي کیفیت زندگی نيز براي افراد متفاوت مي شود. ولي به طور کلي در تعريف کيفيت زندگي، مي توان اینگونه عنوان کرد که، کیفیت زندگی، ارزیابی تجربیات همهجانبه فرد از زندگی اش است، که از طریق یک وضعیت خاص که در آن اولویتهای زندگی فردی یا گروهی مطرح می شود و نیز چگونگی برخورد با اولویت های افراد می باشد.

[1] Biological

[2] psychological

[3] social

[4] spiritual

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir


کیفیت زندگی یک مفهوم پیچیده، چند بعدی و متأثر از زمان و مکان و ارزشهای فردی و اجتماعی است که براي هر کسي به توجه به اهدافي که دارد، به گونه ای متفاوت معنا می گردد. من باب مثال لیو(1976) کیفیت زندگی را عنوانی جدید برای مفهوم قدیمی بهزیستی مادی و روانی مردم در محیط زندگی خود توصیف کرده است. فوو (2000) کیفیت زندگی را رضایت همهجانبه افراد از زندگی تعریف میکند. تعریف مشخصتر از کیفیت زندگی را دیوید فلس و پری (1995) ارائه دادهاند. آنان کیفیت زندگی را ترکیبی از شرایط زندگی و رضایت براساس مقیاس اهمیت، تعریف میکنند.

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir اعطاء پروانه تخصصی مطب روانشناسی به دکتر مریم شجاعیان توسط ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور جناب آقای دکتر حاتمی بزرگوار
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir اعطاء پروانه تخصصی مطب روانشناسی به دکتر مریم شجاعیان توسط ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور جناب آقای دکتر حاتمی بزرگوارطبق تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO)، کیفیت زندگی (QoL) به عنوان درک افراد از موقعیت خود در زندگی،در متن فرهنگ و سیستم های ارزشی، که در آن زندگی می کنند و در رابطه با اهداف، انتظارات، استانداردها و نگرانی های خود، آنها تعریف می شود.کیفیت زندگی احساس و درک فرد از خوب زیستن است.

این احساس از رضایت در جنبه هایی از زندگی که برای فرد معنی دار می باشند، منشا می گیرد.


بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir اعطاء پروانه تخصصی مطب روانشناسی به دکتر مریم شجاعیان توسط ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور جناب آقای دکتر حاتمی بزرگوار
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir اعطاء پروانه تخصصی مطب روانشناسی به دکتر مریم شجاعیان توسط ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور جناب آقای دکتر حاتمی بزرگواربه طور کلی نحوه سازماندهی جوامع بر روی کیفیت زندگی افراد بسیار اثرگذار است. به هر میزان که آزادی بیشتری در بیان افکار و احساسات و نیز خواسته ها و نیازشان داشته باشند، به همان نسبت کیفیت زندگی ادراک شده توسط آنان بیشتر می باشد.نا گفته نماند که، حوادث، بیماری ها و شرایط مختلف ممکن است بخشی از توانایی های فرد را تحت تاثیر قرار دهد. این وضعیت ها فرد را با چالش های متعددی رو به رو می سازد، که به نوبه خود می تواند کیفیت زندگی افراد را دستخوش تغییرات کند.


بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


کیفیت زندگی‌ چگونه ارزیابی می شود؟

کیفیت زندگی احساس رضایت کلی از زندگی است، که از طریق ارزیابی زندگی فردی که از نظر ذهنی هوشیار است، تعیین می شود. این ارزیابی ذهنی است و تمام حوزه های زندگی را شامل می شود. بهترین روش برای ارزیابی این است که در مورد آنچه برای کیفیت زندگی افراد مهم است سوال شود. همچنین از آنها بخواهیم که خود این کیفیت را چگونه ارزیابی می کنند. جنبه های مختلف کیفیت زندگی برای افراد مختلف به یک اندازه‌ مهم نیستند و در شرایط مختلف فرق می کنند. ارزیابی از طریق پرسشنامه، یک ارزیابی جهانی و تک بعدی شخصی است که تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی می باشد. بنابراین، شامل طیف وسیعی از تجربیات، حالات، ادراکات و حوزه های تفکر فرد در مورد زندگی خود و جامعه است.

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


📷ابعاد مفهومی کیفیت زندگی

اصولا با توجه به رواج مفهوم کیفیت زندگی و تحقیقات متنوع صورت گرفته در این زمینه تعریف واحدی که مورد قبول همه باشد وجود ندارد. هر محقق با توجه به حوزه مورد مطالعه، شرایط و ویژگی­های جامعه­ تحقیق تعریفی از کیفیت زندگی ارائه می­دهد. رومنی و همکارانش مجموعه استدلال­هایی برای پاسخ به این پرسش ارائه می‌دهند که چرا تعریف پذیرفته شده جهان­شمولی برای کیفیت زندگی وجود ندارد. این مجموعه عبارتند از:

📷 الف) فرایندهای روان­شناختی مرتبط با تجربه کیفیت زندگی را می­توان ازتوصیف و تفسیرهاي افراد ملاحظه کرد.

ب) مفهوم کیفیت زندگی تا حد زیادی با ارزش داوری همراه است.

ج) مفهوم کیفیت زندگی متاثر از رشد درک انسانی و فرایندهای توسعه در طول زندگی افراد در اجتماع محلی و میزان تحت تاثیر قرارگرفتن این فرایندهای روان­شناختی توسط عوامل محیطی و سیستم­های ارزش فردی است.

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


📷اصولا از آنجائيکه انسان موجوديست با جنبه هاي زيستي[1]، رواني[2]، اجتماعي[3]و معنوي[4]و نيز با توجه به تفاوت هاي فردي که در افراد وجود دارد، معناي کیفیت زندگی نيز براي افراد متفاوت مي شود. ولي به طور کلي در تعريف کيفيت زندگي، مي توان اینگونه عنوان کرد که، کیفیت زندگی، ارزیابی تجربیات همهجانبه فرد از زندگی اش است، که از طریق یک وضعیت خاص که در آن اولویتهای زندگی فردی یا گروهی مطرح می شود و نیز چگونگی برخورد با اولویت های افراد می باشد.

[1] Biological

[2] psychological

[3] social

[4] spiritual

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir


کیفیت زندگی یک مفهوم پیچیده، چند بعدی و متأثر از زمان و مکان و ارزشهای فردی و اجتماعی است که براي هر کسي به توجه به اهدافي که دارد، به گونه ای متفاوت معنا می گردد. من باب مثال لیو(1976) کیفیت زندگی را عنوانی جدید برای مفهوم قدیمی بهزیستی مادی و روانی مردم در محیط زندگی خود توصیف کرده است. فوو (2000) کیفیت زندگی را رضایت همهجانبه افراد از زندگی تعریف میکند. تعریف مشخصتر از کیفیت زندگی را دیوید فلس و پری (1995) ارائه دادهاند. آنان کیفیت زندگی را ترکیبی از شرایط زندگی و رضایت براساس مقیاس اهمیت، تعریف میکنند.

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir اعطاء پروانه تخصصی مطب روانشناسی به دکتر مریم شجاعیان توسط ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور جناب آقای دکتر حاتمی بزرگوار
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir اعطاء پروانه تخصصی مطب روانشناسی به دکتر مریم شجاعیان توسط ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور جناب آقای دکتر حاتمی بزرگوارطبق تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO)، کیفیت زندگی (QoL) به عنوان درک افراد از موقعیت خود در زندگی،در متن فرهنگ و سیستم های ارزشی، که در آن زندگی می کنند و در رابطه با اهداف، انتظارات، استانداردها و نگرانی های خود، آنها تعریف می شود.کیفیت زندگی احساس و درک فرد از خوب زیستن است.

این احساس از رضایت در جنبه هایی از زندگی که برای فرد معنی دار می باشند، منشا می گیرد.


بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir اعطاء پروانه تخصصی مطب روانشناسی به دکتر مریم شجاعیان توسط ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور جناب آقای دکتر حاتمی بزرگوار
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir اعطاء پروانه تخصصی مطب روانشناسی به دکتر مریم شجاعیان توسط ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور جناب آقای دکتر حاتمی بزرگواربه طور کلی نحوه سازماندهی جوامع بر روی کیفیت زندگی افراد بسیار اثرگذار است. به هر میزان که آزادی بیشتری در بیان افکار و احساسات و نیز خواسته ها و نیازشان داشته باشند، به همان نسبت کیفیت زندگی ادراک شده توسط آنان بیشتر می باشد.نا گفته نماند که، حوادث، بیماری ها و شرایط مختلف ممکن است بخشی از توانایی های فرد را تحت تاثیر قرار دهد. این وضعیت ها فرد را با چالش های متعددی رو به رو می سازد، که به نوبه خود می تواند کیفیت زندگی افراد را دستخوش تغییرات کند.


بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


کیفیت زندگی‌ چگونه ارزیابی می شود؟

کیفیت زندگی احساس رضایت کلی از زندگی است، که از طریق ارزیابی زندگی فردی که از نظر ذهنی هوشیار است، تعیین می شود. این ارزیابی ذهنی است و تمام حوزه های زندگی را شامل می شود. بهترین روش برای ارزیابی این است که در مورد آنچه برای کیفیت زندگی افراد مهم است سوال شود. همچنین از آنها بخواهیم که خود این کیفیت را چگونه ارزیابی می کنند. جنبه های مختلف کیفیت زندگی برای افراد مختلف به یک اندازه‌ مهم نیستند و در شرایط مختلف فرق می کنند. ارزیابی از طریق پرسشنامه، یک ارزیابی جهانی و تک بعدی شخصی است که تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی می باشد. بنابراین، شامل طیف وسیعی از تجربیات، حالات، ادراکات و حوزه های تفکر فرد در مورد زندگی خود و جامعه است.

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


📷ابعاد مفهومی کیفیت زندگی

اصولا با توجه به رواج مفهوم کیفیت زندگی و تحقیقات متنوع صورت گرفته در این زمینه تعریف واحدی که مورد قبول همه باشد وجود ندارد. هر محقق با توجه به حوزه مورد مطالعه، شرایط و ویژگی­های جامعه­ تحقیق تعریفی از کیفیت زندگی ارائه می­دهد. رومنی و همکارانش مجموعه استدلال­هایی برای پاسخ به این پرسش ارائه می‌دهند که چرا تعریف پذیرفته شده جهان­شمولی برای کیفیت زندگی وجود ندارد. این مجموعه عبارتند از:

📷 الف) فرایندهای روان­شناختی مرتبط با تجربه کیفیت زندگی را می­توان ازتوصیف و تفسیرهاي افراد ملاحظه کرد.

ب) مفهوم کیفیت زندگی تا حد زیادی با ارزش داوری همراه است.

ج) مفهوم کیفیت زندگی متاثر از رشد درک انسانی و فرایندهای توسعه در طول زندگی افراد در اجتماع محلی و میزان تحت تاثیر قرارگرفتن این فرایندهای روان­شناختی توسط عوامل محیطی و سیستم­های ارزش فردی است.

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


📷اصولا از آنجائيکه انسان موجوديست با جنبه هاي زيستي[1]، رواني[2]، اجتماعي[3]و معنوي[4]و نيز با توجه به تفاوت هاي فردي که در افراد وجود دارد، معناي کیفیت زندگی نيز براي افراد متفاوت مي شود. ولي به طور کلي در تعريف کيفيت زندگي، مي توان اینگونه عنوان کرد که، کیفیت زندگی، ارزیابی تجربیات همهجانبه فرد از زندگی اش است، که از طریق یک وضعیت خاص که در آن اولویتهای زندگی فردی یا گروهی مطرح می شود و نیز چگونگی برخورد با اولویت های افراد می باشد.

[1] Biological

[2] psychological

[3] social

[4] spiritual

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir


کیفیت زندگی یک مفهوم پیچیده، چند بعدی و متأثر از زمان و مکان و ارزشهای فردی و اجتماعی است که براي هر کسي به توجه به اهدافي که دارد، به گونه ای متفاوت معنا می گردد. من باب مثال لیو(1976) کیفیت زندگی را عنوانی جدید برای مفهوم قدیمی بهزیستی مادی و روانی مردم در محیط زندگی خود توصیف کرده است. فوو (2000) کیفیت زندگی را رضایت همهجانبه افراد از زندگی تعریف میکند. تعریف مشخصتر از کیفیت زندگی را دیوید فلس و پری (1995) ارائه دادهاند. آنان کیفیت زندگی را ترکیبی از شرایط زندگی و رضایت براساس مقیاس اهمیت، تعریف میکنند.

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir اعطاء پروانه تخصصی مطب روانشناسی به دکتر مریم شجاعیان توسط ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور جناب آقای دکتر حاتمی بزرگوار
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir اعطاء پروانه تخصصی مطب روانشناسی به دکتر مریم شجاعیان توسط ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور جناب آقای دکتر حاتمی بزرگوارطبق تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO)، کیفیت زندگی (QoL) به عنوان درک افراد از موقعیت خود در زندگی،در متن فرهنگ و سیستم های ارزشی، که در آن زندگی می کنند و در رابطه با اهداف، انتظارات، استانداردها و نگرانی های خود، آنها تعریف می شود.کیفیت زندگی احساس و درک فرد از خوب زیستن است.

این احساس از رضایت در جنبه هایی از زندگی که برای فرد معنی دار می باشند، منشا می گیرد.


بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir اعطاء پروانه تخصصی مطب روانشناسی به دکتر مریم شجاعیان توسط ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور جناب آقای دکتر حاتمی بزرگوار
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir اعطاء پروانه تخصصی مطب روانشناسی به دکتر مریم شجاعیان توسط ریاست محترم سازمان نظام روانشناسی کشور جناب آقای دکتر حاتمی بزرگواربه طور کلی نحوه سازماندهی جوامع بر روی کیفیت زندگی افراد بسیار اثرگذار است. به هر میزان که آزادی بیشتری در بیان افکار و احساسات و نیز خواسته ها و نیازشان داشته باشند، به همان نسبت کیفیت زندگی ادراک شده توسط آنان بیشتر می باشد.نا گفته نماند که، حوادث، بیماری ها و شرایط مختلف ممکن است بخشی از توانایی های فرد را تحت تاثیر قرار دهد. این وضعیت ها فرد را با چالش های متعددی رو به رو می سازد، که به نوبه خود می تواند کیفیت زندگی افراد را دستخوش تغییرات کند.


بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


کیفیت زندگی‌ چگونه ارزیابی می شود؟

کیفیت زندگی احساس رضایت کلی از زندگی است، که از طریق ارزیابی زندگی فردی که از نظر ذهنی هوشیار است، تعیین می شود. این ارزیابی ذهنی است و تمام حوزه های زندگی را شامل می شود. بهترین روش برای ارزیابی این است که در مورد آنچه برای کیفیت زندگی افراد مهم است سوال شود. همچنین از آنها بخواهیم که خود این کیفیت را چگونه ارزیابی می کنند. جنبه های مختلف کیفیت زندگی برای افراد مختلف به یک اندازه‌ مهم نیستند و در شرایط مختلف فرق می کنند. ارزیابی از طریق پرسشنامه، یک ارزیابی جهانی و تک بعدی شخصی است که تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی می باشد. بنابراین، شامل طیف وسیعی از تجربیات، حالات، ادراکات و حوزه های تفکر فرد در مورد زندگی خود و جامعه است.

بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه
بهترین روانشناس بالینی متعهد و مجرب در تهران https://dr-maryamshojaeeyanpsychologist.ir دکتر مریم شجاعیان.روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه


📷ابعاد مفهومی کیفیت زندگی

اصولا با توجه به رواج مفهوم کیفیت زندگی و تحقیقات متنوع صورت گرفته در این زمینه تعریف واحدی که مورد قبول همه باشد وجود ندارد. هر محقق با توجه به حوزه مورد مطالعه، شرایط و ویژگی­های جامعه­ تحقیق تعریفی از کیفیت زندگی ارائه می­دهد. رومنی و همکارانش مجموعه استدلال­هایی برای پاسخ به این پرسش ارائه می‌دهند که چرا تعریف پذیرفته شده جهان­شمولی برای کیفیت زندگی وجود ندارد. این مجموعه عبارتند از:

📷 الف) فرایندهای روان­شناختی مرتبط با تجربه کیفیت زندگی را می­توان ازتوصیف و تفسیرهاي افراد ملاحظه کرد.

ب) مفهوم کیفیت زندگی تا حد زیادی با ارزش داوری همراه است.

ج) مفهوم کیفیت زندگی متاثر از رشد درک انسانی و فرایندهای توسعه در طول زندگی افراد در اجتماع محلی و میزان تحت تاثیر قرارگرفتن این فرایندهای روان­شناختی توسط عوامل محیطی و سیستم­های ارزش فردی است.