ویژگی های یک روانشناس خوب

1-داشتن مجوز و پروانه‌ی اشتغال از سازمان روانشناسی2-افزون بر تعرفه‌های...