ویژگی های یک روانشناس خوب

ویژگی های یک روانشناس خوب
1-داشتن مجوز و پروانه‌ی اشتغال از سازمان روانشناسی2-افزون بر تعرفه‌های...