اینجا قصد دارم در خصوص هر چی در زندگی روزمره می بینم بنویسم.