يک ماه بعد از مهاجرت

يک ماه بعد از مهاجرت
شروع یک مجموعه از مشاهدات و تجربیات مهاجرت.