لوپ باطل!

لوپ باطل!
چرخه ای که همه ما ها حداقل یکبار بهش دچار میشیم!