واکاوی حس روزمرگی

واکاوی حس روزمرگی
خیلی از ماها یکباره احساس می‌کنیم وسط سردرگمی‌ها و مشکلات شغلی و شخصی...