اهل کاشانم .روایت داستان کاشان بعد از سهراب

اهل کاشانم .روایت داستان کاشان بعد از سهراب
در مورد اهالی کاشان صحبت میکنم بعد از مرگ سهراب