زندگی روتین

روزمرگی خواه نا خواه به سراغ ما میاد. روتین تکراری زندگی که مثل یک لوپ توش گیر افتادیم. راه های متفاوتی برای حل کردن این مشکل پیشنهاد شده، رفتن به مسافرت، ایجاد یک عادت جدید و ..

ولی باز هم ما احساس پوچی خاصی داریم و با خودمون میگی کجای دین جهان هستی رو گرفتیم؟ آیا روتین زندگیمون دردی از دردهای مردم کم میکنه؟

راه حل شما برای این مشکل چیه؟